top of page

Den Nordiske modellen - hva er egentlig så nordisk med den?


Vi tok en prat med Dr. Wolfgang Mayrhofer, en av Europas fremste forskere innen Human Resource Management og ledelse, for å diskutere den Nordiske Modellen!


Under Oslo Innovation Week tidligere i høst, holdt Kristin Skogen Lund et inspirerende innlegg hos Reodor Studios, et innovasjonsstudio spesialisert i Corporate Venture. Skogen Lund er en dame med en imponerende karriere i norske næringsliv. Det er spennende å høre henne snakke om tillit som «the secret sauce» i den nordiske modellen. Kanskje er det noe spesielt ved den nordiske modellen som kan forklarer suksess, og som gjør at vi høster lovord "der ute".


Men først; Hva er "den nordiske modellen"?


Den Nordiske Modellen bygger på et sterkt fokus på tillit, autonomi og en flat og demokratisk organisasjonsstruktur. I Norge er vi ganske uformelle både på jobb og fritid der hierarki og top-down kultur tilhører unntaket. Vi verdsetter autonomi og muligheten til være fleksible i hverdagen, og vi tror på likeverd og tanken om at «alle er velkomne til å ytre sin mening» - både på jobb og privat. 


Et tilbakeblikk på utviklingen av den nordiske modellen viser at den er dypt forankret i velferdsstaten og tanken om et demokratisk samfunn, der like muligheter og solidaritet er viktige grunnpilarer. Tanken om at individets livskvalitet og en sunn balanse mellom jobb og fritid vil gagne samfunnet fra et helhetlig perspektiv står sterkt.


Høy trivsel og en sunn balanse gir gode resultater.

Modellen fungerer tilsynelatende bra i Skandinavia og Norden, men hvorfor gjør den egentlig det? Og - finnes det lignende modeller utenfor Norden, eller er den nordiske modellen helt unik? Nylig har vi sett at bilprodusenten Tesla ikke aksepterer medarbeidernes ønske om fagforeninger i Sverige. Dette er helt i mot det etablerte tre-partssamarbeidet i den nordiske modellen.


Er den nordiske modellen virkelig nordisk?

Wolfgang Mayrhofer er professor på Wirtschaftsuniversität  i Wien og en av Europas ledende forskere innen Human Resource Management og ledelse. I forbindelse med et studieopphold i Wien har vi fått anledning til å høre hans tanker om den nordiske modellen.
Tillit; Et fundament for alle virksomheter - ikke bare i den nordiske modellen 

«Jeg er ikke helt overbevist om eksistensen av en unik nordisk modell» sier Mayrhofer og slår sånn sett beina under Skogen Lund sin påstand over. Mayrhofer argumenterer for at moderne ledelsesfilosofi i andre land som Nederland, Østerrike, Tyskland og Canada også legger vekt på verdier som tillit, fleksibilitet og balanse mellom arbeid og liv.


«Jeg er ikke helt overbevist om eksistensen av en unik nordisk modell».

Mayrhofer påpeker at tillit i et ledelsesperspektiv blir stadig viktigere på grunn av det økende mangfoldet innad i organisasjoner, ettersom større mangfold gir større variasjon i forventede krav, resultater og jobbtilfredshet blant ansatte. Tillit blir spesielt betydningsfullt siden det reduserer transaksjonskostnader og muliggjør at ledere kan unngå å bruke unødvendig tid på å overvåke ansatte, eller såkalt mikrostyring. 


Et sentralt element i Den Nordiske Modellen, og ofte sett i sammenheng med tillit, er en flat organisasjonsstruktur. Som de fleste vet er også dette den mest vanlige strukturen i Norge, og hierarkiet er så godt som avsatt i de fleste norske bedrifter. 

Men hvordan er utviklingen i Østerrike? 


Farvel til strenge hierarkier og tradisjonelle organisasjonskart

Ifølge Professor Mayrhofer har Østerrike, som tradisjonelt har vært et samfunn som omfavner hierarkiske forskjeller både i det profesjonelle og private livet, beveget seg mer mot flate strukturer de siste to tiårene.


«Det er ingen tegn til at en mer hierarkisk modell savnes - snarere tvert imot»

Moderne arbeidsmetoder som «Agile Work», der organisasjoner opererer mer dynamisk og ansatte nyter høy grad av autonomi, blir stadig mer populære i Østerrike, og det er ingen tegn til at en mer hierarkisk modell savnes - snarere tvert imot. Vi ser også mindre bruk av tradisjonelle organisasjonskart til å demonstrere hvem som gjør hva i en organisasjon. 


Norge og Østerrike - ikke så ulike allikevel

Vårt inntrykk er at den nordiske modellen ikke er helt unik for oss i nord. Sentrale elementer som tillit, fleksibilitet, og flate organisasjonsstrukturer finnes også i andre land. Det som imidlertid er sikkert, er at organisasjoner både i og utenfor Norden stadig beveger seg mot mindre hierarki, større autonomi og økt mangfold!


Ole er ansatt i Wicklund-Hansen som researcher og er veldig interessert i HR og ledelse som fag. Dette semesteret har han vært på utveksling i Wien. I denne artikkelen deler han tanker om den nordiske modellen og dens relevans innenfor og utenfor Norges grenser.


0 kommentarer

Comments


bottom of page