Et lag som leverer!

I møte mellom mennesker går det mye energi med på å tolke hverandre. Utydelige roller og feilkommunikasjon koster bedrifter tid og penger. Det fører til frustrasjon og misnøye. Deretter sykefravær og høy turnover.

WHI gir virksomheter et pedagogisk begrepsapparat slik at tid og energi kan rettes inn mot å løse oppgaven og unngå frustrasjon om person og sviktende kommunikasjon i gruppa.

OL 2018 - Ingenting slår det å lykkes som lag (foto: Bjørn Langsem, Dagbladet)

Våre teamutviklingsverktøy fokuserer på empati, egodrive og komplementære arbeidsstiler som uttrykk for humankapitalen i virksomheter. Vi kartlegger team og virksomheter fra 5 til 500 personer. Underveis investerer vi tid på å forsikre deltagerne om at vi aksepterer ingen «supermenn», men at vi alle har feil og mangler. Gjennom å utvikle et mer realistisk selvbilde øker interessen for lagarbeid i prestasjonsceller. Prestasjonscelletankegangen tar utgangspunkt i komplementære ferdigheter hvor hver enkelt spiller bidrar med sitt talent og kompenseres for mangler av resten av laget. Fordi det er laget som leverer.

Vår arbeidsprosess: 4 faser som gir bedre utnyttelse av ressursene og økt effektivitet i teamet:

Prosjektet starter vanligvis med en introduksjon til tema og viktige begreper som gjennomføres i plenum (ingen begrensninger i antall medarbeidere).

Personlighet kommer til uttrykk i alt vi foretar oss – bevisst eller ubevisst. Økt bevissthet om hvordan man fremstår i andres øyne er derfor et grunnlag for å motiveres til utvikling. Økt selvinnsikt kommer frem gjennom tilbakemeldinger fra nærmeste kolleger i modererte veiledningstimer.
Individuelle treningsprogram utvikles sammen med leder og medarbeider og følges opp i frekvente medarbeidersamtaler hvor WHI kan spille en aktiv rolle.

 

WIND introduksjon

Aktuelt

Til forsiden

© Wicklund-Hansen 2019